Address

BAUHAUS ARCHITECTS LLC
Sharjah Media City
Sharjah, UAE
Tel. +971 4 554 9832
Email: info@bauhausarchitects.com